Regulamin przewozu osób

I. Warunki Ogólne

 1. Rezerwacja terminu wyjazdu winna być dokonywana za pośrednictwem sms, e-mail, ewentualnie telefonicznie.W treści rezerwacji należy podać: imię i nazwisko Podróżnego, adres jego odbioru, adres docelowy, datę wyjazdu, kontaktowy numer telefonu.
 2. Informacja n/t dokładnej godziny wyjazdu przekazywana jest telefonicznie dzień planowaną podróżą.
 3. Ceny podane na stronie www.buspl.pl wyrażone są w kwotach brutto.
 4. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu.
 5. Zabrania się przewozu: alkoholu, papierosów, tytoniu, narkotyków, broni oraz wszelkich rzeczy niebezpiecznych, wyłączonych z przewozu międzynarodowego.
 6. Możliwość oraz ewentualne zasady przewozu małych zwierząt domowych winny być ustalane z Przewoźnikiem przed rozpoczęciem podróży.
 7. Przewóz dzieci, ze względu na konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa (fotelik), winien być zgłaszany przed planowaną podróżą.

II. Prawa i obowiązki Przewoźnika

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do przewozu Pasażera oraz jego bagażu, we wskazane miejsce, w jak najkrótszym czasie. Czas ten uzależniony jest od:
  • warunków atmosferycznych,
  • czynników administracyjnych (kontrole policyjne, celne, ITD),
  • innych utrudnień w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych.
  1. Ze względu na specyfikę usługi przewozowej mikrobusem "od drzwi do drzwi", czas ten uzależniony jest także od odległości pomiędzy miastami, z których odbierani są klienci.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia na trasie wynikające z powyższych przyczyn  od niego niezależnych, w tym za problemy techniczne związane ze stanem pojazdu.
 3. Przewoźnik dba o sprawność techniczną pojazdu w celu zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu  Pasażerowi. W przypadku awarii pojazdu Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego  środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
 4. Przewoźnikowi przysługuje prawo do odmowy wykonania usługi przewozu względem osoby, która:
  • znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odużających,
  • zagraża bezpieczeństwu i komfortowi przejazdu innych pasażerów,
  • nie posiada dokumentu uprawniającego do przekroczenia granic,
  • dopuszcza się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów,
  • nie stosuje się do warunków zawartych w niniejszym regulaminie. 
  1. W przypadkach, o których mowa w pkt 4, Przewoźnik nie zwraca kosztów biletu oraz ewentualnych kosztów nadbagażu.
  2. W przypadkach, o których mowa w pkt 4, osoba traci prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.
 5. Przewoźnik może odwołać kurs, jeżeli wymagają tego warunki atmosferyczne, potrzeby obronności,  bezpieczeństwa państwa oraz inne warunki, których niespełnienie zagrażałoby bezpieczeństwu  pasażerów, a także uniemożliwiałoby zrealizowanie usługi.
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i osoby niepełnoletnie podróżujące bez opieki.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane podaniem przez pasażera  błędnego lub niepełnego adresu.
 8. Przewoźnik nie odpowiada za samowolne oddalenie się pasażera podczas postoju / przerwy.
 9. Przewoźnik zastrzega sobie prawo niestawiennictwa w terminie ustalonym z klientem, jeśli ten nie  potwierdzi wyjazdu lub ma wyłączony telefon.
 10. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w busie.
 11. Wykonaną usługę Przewoźnik kwituje rachunkiem.
 12. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do dokonania procentowego potrącenia ceny biletu, w  przypadku gdy Pasażer:
  • rezygnuje z odbycia podróży w dniu poprzedzajcym dzień wyjazdu: -50%
  • rezygnuje z odbycia podróży w dniu wyjazdu: -100%
   

III. Prawa i obowiązki Pasażera

 1. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu, uprawniającego do przekroczenia granic.
 2. Pasażer zobowiązany jest do stawiennictwa przed planowanym odjazdem, w miejscu ustalonym wcześniej z Przewoźnikiem.
 3. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe Pasażer winien zapiąć pasy bezpieczeństwa. Mandat za brak zapiętego pasa bezpieczeństwa reguluje Pasażer.
 4. Pasażer odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi, w tym za umyślne lub wskutek zaniedbania znaczne zanieczyszczenie pojazdu.
  1. W przypadku znacznego zabrudzenia pojazdu Przewoźnik zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom czyszczenia, prania itd.
  2. W przypadku uszkodzenia pojazdu Pasażer zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.
 5. Pasażer odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone pozostałym pasażerom, w  tym za uszkodzenie ich bagażu.
 6. Pasażer zobowiązany jest do stosowania się do:
  • zapisów niniejszego regulaminu,
  • zaleceń kierowców wydawanych podczas podróży,
  • zasad bezpieczeństwa i higieny.
 7. Bez dodatkowej opłaty Pasażer ma prawo zabrać ze sobą dwie torby podróżne/walizki  oraz bagaż podręczny.
  1. Za nadbagaż, tj. trzecią i kolejne torby, pobierana jest opłata w wysokości 20 zł/5 euro sztuka.
 8. Pasażer korzystający z usługi przewozu po raz pierwszy uprawniony jest do otrzymania karty  rabatowej. Karta rabatowa uprawnia do 50% zniżki na szósty przejazd.
 9. Pasażer ma prawo do swobodnego korzystania ze sprzętu DVD oraz wszelkich innych wygód,  oferowanych przez Przewoźnika.
 10. Pasażer przebywający w busie objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych  Wypadków (NNW) Przewoźnika.

Newsletter

Kontakt

Jeżeli szukasz profesjonalnej usługi, masz pytania, niemile doświadczyłeś ostatniej podróży polegając na zapewnieniach innego przewoźnika,
zapraszamy do zadawania pytań przy pomocy poniższego formularza. Na wszystkie pytania odpowiemy możliwie szybko.

Aby wysłać wiadomość wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).

Bus PL Jakub Babiarz

ul. Za Torami 4, Czarlin
83-110 Tczew

REGON: 221080835
NIP: 5932373334

Otwarte 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu